RF: Cuartet leterer

"La Natura esposta" de Erri De Luca

Juebia, 23.09.2021 da les 19.05-19.30

L cuartet leterer, program de descuscion sun opres letereres, cun autores y critics de leteratura ladina prej├źnta l'autor Erri De Luca per rejoner de so liber "La natura esposta".
N program de Rut Bernardi cun Ruth Videsott, Roland Verra e Mateo Taibon, a cura de Anna Mazzel