RF: Dai creps dl Sela

L GAG à n presidënt nuef

Domenia, 05.02.2023 da les 19:05-19:30

Pra l ultima senteda generela dla Grupa Alpinisc Gherdëina (GAG) ie Titus Prinoth de Urtijëi deventà l presidënt nuef. L ie na grupa che se cunzentrea dantaldut sun i jëuni ti pitan d'uni sort de ativiteies sciche jì a crëp, fé jites plu mpeniatives, nce jan a se arpizé tla dlacia. L obietif ie nce chël ti dé ueia ai jëuni per dut chël che à da nfé cun l'arpizeda y de i "avisé" via bele plan de viers di Judacrëp Gherdëina. Trasmiscion de Simon Moroder

Foto: Titus Prinoth, l presidënt nuef dl GAG