RF: Dai creps dl Sela

In memoriam Edgar Moroder: n gran personaje dla Ladinia nes à lascià

Lunesc, 06.04.2020 da les 19:05-19:30

Prufessëur de scola auta n pension, studiëus de scienzes natureles, espert dl'etimologia di raions ladins, cunescidëur dla storia y cultura ladina y autëur de na gran cumpëida de libri y publicazions, l dr. Edgar Moroder fova cunesciù tla Ladinia y sëur'ora per si gran savëi y nteres. La pandemia de chisc tëmps nes l à tëut, ma l cuntribut che ël à dat al mond dla cultura ladina, resterà per for.

N program de Leo Senoner