RF: La copa dal café

Scincunda

Domenia, 27.09.2020 da les 12:45-13:00

Sce son senzieres messons di che belau dut te y ntëur nëus ie na gran scincunda. Ma l savonsa?
Na fertuna per chëi che vejj ite chësc donn.
Program de Hugo Senoner