RF: Dai creps dl Sela

Jëuni de Mujiga de Gherdëina

Lunesc, 18.10.2021 da les 19:05-19:30

Da passa mez secul mët i Jëuni de Mujiga de Gherdëina a jì cunzerc de mujiga tlasica. Nce chëst'ann scumëncia la lingia de cunzerc d'auton y jirà inant nchina ala fin dl inviern. Cunsciderazions sun l program de chësta edizion 2021/22 cun l diretëur artistich Egon Lardschneider. Program de Leo Senoner